Ekstraordinært årsmøte 22.11.2021

Oddrane supporterklubb

Mandag 22.11.2021 kl. 19.00

Sted: Fort Falkum

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Alexander Almvik

Referent: Noomi Syftestad

Protokollvitner: Gunnbjørn Aadne og Turid Urtegård

Tellekorps: Petter Jansen og Simen Andersen

 

Sak 3: Legge til Odd kvinner i vedtektene

Kommentar: De delene som foreslås endret er markert i kursiv

Fra:

§ 2 Formål

OS formål er å:

 

Til:

§ 2 Formål

OS formål er å:

 

 

 

 

 

Fra:

§ 7 Styret

Styret velges av årsmøtet og består av:

Funksjonstid er to år, hvorav halvparten av styrets medlemmer er til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i driften av OS. Lederen velges ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.

Styrets oppgaver er å stå for den daglige driften av OS, holde orden på regnskapet samt være medlemmenes kontaktpunkt overfor ODD.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke være tilsatt av ODD i funksjoner, der arbeidet vil ha innvirkning på OS sine interesser.

Styret er forpliktet til å jobbe for et kontinuerlig samarbeid med ODDs supporterkoordinator.

Til:

§ 7 Styret

Styret velges av årsmøtet og består av:

Funksjonstid er to år, hvorav halvparten av styrets medlemmer er til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i driften av OS. Lederen velges ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.

Styrets oppgaver er å stå for den daglige driften av OS, holde orden på regnskapet samt være medlemmenes kontaktpunkt overfor ODD.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke være tilsatt av ODD i funksjoner, der arbeidet vil ha innvirkning på OS sine interesser.

Styret er forpliktet til å jobbe for et kontinuerlig samarbeid med ODDs supporterkoordinatorer.

Fra:

§ 13 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av OS kan bare fattes med minst 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter hvorav det ene må være ordinært årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 6 måneder. Blir endelig oppløsning besluttet, tilfaller eventuelle midler ODD.

 

Til:

§ 13 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av OS kan bare fattes med minst 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter hvorav det ene må være ordinært årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 6 måneder. Blir endelig oppløsning besluttet, tilfaller eventuelle midler ODD (50% til Odds ballklubb, og 50% til Odds ballklubb kvinner).

Årsmøtets konklusjon: Godkjent

Sak 4: Endre fra oddrane.com til oddrane.no

Kommentar: De delene som foreslås endret er markert i kursiv

Fra:

§ 5 årsmøte

Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned. Det innkalles med minst tre ukers varsel. Samtlige betalende medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (365 dager) for å få stemmerett ved avstemminger.

Årsmøtet behandler:

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen én uke før årsmøte skal avholdes.

årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

Årsmøtet velger 3-5 personer til valgkomitéen. Valgkomitéen velges for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen velger selv en leder. Valgkomitéens oppgave vil være å fremme forslag til kandidater til styreverv, samt medlemmer til valgkomitéen. Det forutsettes at valgkomitéen avholder møter i forkant av årsmøtet. Det bør annonseres på oddrane.com og sosiale medier hvilke styreverv som er på valg i god tid før årsmøtet, slik at interesserte kandidater eller personer som har forslag på kandidater kan få anledning til å kontakte valgkomitéen for å fremme forslaget. Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes. Aktuelle kandidater skal være forespurt på forhånd. Det gjennomføres hemmelig avstemming.

Til:

§ 5 årsmøte

Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned. Det innkalles med minst tre ukers varsel. Samtlige betalende medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (365 dager) for å få stemmerett ved avstemminger.

Årsmøtet behandler:

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen én uke før årsmøte skal avholdes.

årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

Årsmøtet velger 3-5 personer til valgkomitéen. Valgkomitéen velges for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen velger selv en leder. Valgkomitéens oppgave vil være å fremme forslag til kandidater til styreverv, samt medlemmer til valgkomitéen. Det forutsettes at valgkomitéen avholder møter i forkant av årsmøtet. Det bør annonseres på oddrane.no og sosiale medier hvilke styreverv som er på valg i god tid før årsmøtet, slik at interesserte kandidater eller personer som har forslag på kandidater kan få anledning til å kontakte valgkomitéen for å fremme forslaget. Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes. Aktuelle kandidater skal være forespurt på forhånd. Det gjennomføres hemmelig avstemming.

Årsmøtets konklusjon: Godkjent

Sak 5: Endre kontingentsatser fra og med kontingentåret 2022

Kommentar: De delene som foreslås endret er markert i kursiv

 

 

 

 

 

 

Fra:

 

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Kontingenten utgjør per dags dato:

Som juniormedlemmer regnes alle som er 16 år eller yngre.

Styret er forpliktet til å jobbe for redusert pris på inngangsbilletter for alle medlemmer til samtlige av ODDs hjemmekamper.

 

 

 

Til:

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Kontingenten utgjør per dags dato:

Som juniormedlemmer regnes alle som er 17 år eller yngre.
Som ungdomsmedlemmer regnes alle mellom 18 og 24 år.

Styret er forpliktet til å jobbe for redusert pris på inngangsbilletter for alle medlemmer til samtlige av ODDs hjemmekamper.

Årsmøtets konklusjon: Godkjent

 

Sak 6: Ny sportsvaskingsparagraf

Styret foreslår å innlemme en ny sportsvaskingsparagraf. Det foreslås at den innlemmes som paragraf nummer 10, og at de resterende paragrafer skyves tilsvarende. Styret foreslår følgende tekst:

 

§ 10 Sportsvasking

Oddrane supporterklubb har gjennom årsmøtevedtak (2021) tatt et standpunkt mot sportsvasking, og forplikter seg til å motarbeide dette på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Oddrane bør ta del i initiativ initiert av norske supportere og supporterorganisasjoner, med mindre forhold tilsier at det ikke er tilrådelig.

 

Sportsvasking er når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, for å lede oppmerksomheten vekk fra forhold som den samme staten er under sterk kritikk for.

 

Oddrane skal ikke samarbeide med følgende: Stater, bedrifter og organisasjoner som bedriver sportsvasking, og/eller er gjenstand for grove og gjentatte brudd på menneskerettigheter, samt bedrifter og organisasjoner med direkte tilknytning til slike stater.

 

Oddrane skal sette krav til sine samarbeidspartnere om å ikke samarbeide eller handle med bedrifter, stater og organisasjoner som bedriver sportsvasking og/eller er gjenstand for grove og gjentatte brudd på menneskerettigheter, samt bedrifter og organisasjoner med direkte tilknytning til slike stater. Om det oppdages at Oddranes samarbeidspartnere har samarbeid med kritikkverdige stater, bedrifter eller organisasjoner, bør Oddrane anmode om at dette endres. Om endring ikke forekommer bør samarbeidet avsluttes.

 

Oddrane supporterklubb skal følge med på at Odds ballklubb gjør etiske valg når det kommer til valg av treningsleir, samarbeidspartnere og lignende. Om det oppdages at noen av disse punktene brytes skal Oddrane anmode om at dette endres. Her må det poengteres at fotball er en brutal business, og mange aktører har et skiftende moralsk kompass. Oddranes oppgave er i første omgang å være en støttespiller for Odd.

Årsmøtets konklusjon: Ikke godkjent

 

 

Sak 7: Gjennomgang årsregnskap

Se vedlegg 1 og 2

Nøkkeltall ble lest opp.

 

Oppsummering kommentarer fra salen: