Åmotdammen, 247 moh., er et snaut 2 km langt vann som i hele sin lengde utgjør en del av grensa mellom Lørenskog og  Rælingen. Vannet ligger i skogen sør for  Kurland og har navn etter Åmot-gårdene i Rælingen, som på sin side har navn etter «å-møtet» mellom  Leira  og  Nitelva. Skogen til Åmot-gårdene går inn til Åmotdammen, og Åmot hadde sag ved Åmotdammen, noe som ga støtet til oppdemminga av vannet.

Demningen ved utløpet nord i vannet og to mindre demninger lenger sør gjør at vannstanden er 6 meter høyere enn naturlig. Vannet var drikkevannskilde for Skedsmo inntil 1982. Det er fremdeles reservevann, men det er anlagt badeplasser, og området omkring er friområde.

Bakgrunnen for oppdemning av dammen kan leses på https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Lillestrøm_bygningskommune

Lillestrøm bygningskommune ble opprettet i  1878 etter at regjeringen året før hadde bestemt at bygningsloven av 1869 skulle gjelde for tettstedet.

I 1900 ble det bestemt å ta vann fra  Åmotdammen  i Rælingen både til Lillestrøm og  Strømmen. Bygningskommunen innkalte huseierne til møte  i 1901, og det ble et overveldende flertall for å legge vannledning fra Åmotdammen. Sagbrukseierne gikk mot vannanlegget fordi de var redde for at de måtte betale store deler av anleggsutgiftene. Bygningskommunen søkte Skedsmo kommune om å få dekket utgiftene til anlegget, men søknaden ble imøtegått med begrunnelsen at bygdefolket i Skedsmo ikke kunne ilegges mer skatt for at innbyggerne i Strømmen og Lillestrøm skulle få rent vann. Bygningskommunen måtte dermed skaffe midler både til anlegget, vannledningen og ekspropriasjonen av grunn, og først i 1907 kunne anleggsarbeidet begynne. Kongsberg sølvverks driftsfond ga igjen lån, denne gangen kr 90 000. Jernbanen sikret seg vann ved å yte kr 30 000 til anlegget og en årlig vannavgift på kr 900. I  1909 var anlegget ferdig, og herfra fikk Lillestrøm vann i nærmere 40 år. 

Milorghula ligger rett vest for Åmotdammen, innenfor Lørenskog kommune. Minneplate og kartskisse ble oppsatt av Sagelvas Venner, Strømmen i 2012.