§1 Klubbens

Formål Klubbens formål er å samle entusiaster som på idealistisk grunnlag påtar seg å bevare og på forsvarlig måte bruke bevaringsverdige kjøretøyer med en alder av minst 21 år. Klubben skal ivareta medlemmenes interesser og være et møtested hvor medlemmene kan hjelpe hverandre med tips, reservedeler, litteratur og lignende. Videre skal klubben arrangere treff og felles utfarter.

§2 Medlemskap

Enhver som støtter klubbens formål kan bli medlem. Medlemskapet gjelder pr. kalenderår. Medlemsavgiftens størrelse bestemmes av generalforsamlingen. Medlem som ikke betaler medlemsavgiften innen den frist som er bestemt av generalforsamlingen, regnes ikke lenger som medlem av klubben. Medlem som motarbeider eller skader klubbens virksomhet og formål, eller bryter dens bestemmelser, kan ekskluderes. Beslutning om ekskludering tas av styret, og skal bekjentgjøres på generalforsamlingen.

§3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens høyeste, besluttende organ. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig gjennom de medlemmer som personlig møter opp. Ordinær generalforsamlingen avholdes i januar/februar på tid og sted som bestemmes av styret. Innkalling skal sendes medlemmene innen 14 dager før generalforsamlingen finner sted. Hvert medlem på generalforsamlingen har ved avstemming 1 stemme. Avgjørelse tas ved simpelt flertall. Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det eller når 1/4 av medlemmene skriftlig har forlangt det.

§4 Klubbens styre

Styrets oppgave er å lede klubbens virksomhet, være det høyeste besluttende organ mellom generalforsamlingene, og skal derfor følge klubbens vedtekter og de beslutninger som generalforsamlingen tar.
Styret velges av generalforsamlingen og skal ha følgende sammensetning:
-Formann
-Nestformann
-Sekretær/Kasserer
-1 Styremedlem
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 i styret er enige i beslutningen.
Styret velges for 2 år, dog slik at formann og styremedlem første gang er på valg etter 1 år.

§5 Revisjon

Revisor godkjent av generalforsamlingen skal hvert år gjennomgå klubbens regnskap og avgi innberetning til generalforsamlingen.