ÅRSMØTET 2017

ÅRSMØTE 2017

Oddrane Supporterklubb

Onsdag 15.02.17 kl 19.00

Sted: Fort Falkum

 

Tilstede 37 stk.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Kommentert at sakspapirene viste feil dato.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Ordstyrer: Bent Ole Kaldhussæter

Referent: Kjetil Berge

Protokollvitner: Berit Rønhaug og Monica Pettersen

Tellekorps: Lise Edvardsen og Aslaug Marie Klevar

 

Sak 3. Styrets beretning 2016

Det ble leste igjennom de forskjellige delene i beretningen.

Kommentarer fra salen:

  1. Bakvegg. Etterlyste tidligere lovnader om bakvegg for bedre akustikk ut fra vårt felt.
    Svar fra Aadalen: Odd skal ordne takplater og Odd mener samtidig at bakvegger ikke vil gi ønsket effekt, derfor ingen bakvegg.
  1. Reiser. Veldig positivt at turene ble publisert tidlig ift planlegging

Sak 4. Regnskap 2016

Godkjent.

Godt år også for Fortet, gikk i overskudd.

Supporterklubben. I 20 000 i minus, bla pga bortfall av faste bidragsytere.

Kommentarer fra salen:

1) Kommentert fra salen fra tidligere styremedlemmer at resultatet egentlig er godt tross minus.

2) Spørsmål om størrelsen på utgiftsposten porto. Rune viste til at posten er mindre enn ifjor og det er hovedsakelig pga at vi sender ut færre medlemsgiroer etter at medlemskapet er inkludert i sesongkort på Oddranefeltet.

Sak 5. Innkomne forslag

Totalt 2 saker er kommet inn.

Forslag 1)

Fjorårets styre er forslagsstiller: Forslaget presenteres av Styreleder.

Det bes om årsmøtets godkjennelse til investeringer og endringer av utearealet på Fort Falkum. Planene og investeringer til mer permanente uteløsninger, fremfor telt som jevnlig må fornyes ønskes, blir presentert sammen med et foreløpig prisestimat inkl ca mål for sponsorinntekter.

Godkjent.

 

Forslag 2)

Styrets sekretær er forslagsstiller: Forslaget presenteres av sekretær Kjetil Berge.

Forslaget er at Oddrane Supporterklubb bør være representert i Fan-Zone før enkelte hjemmekamper og kanskje før større borteturer.

Forutsetningen i forslaget er at Supporterklubbens medlemmer stiller og tar ansvar for gjennomføring. Styret tar ikke dette som en av sine faste oppgaver. Bla tenkt som egnet arena til å verve medlemmer, nå nye grupper, presentere kommende borteturer, innsamling til Tifo osv.

Årsmøtet Applauderer ideen. Berit Rønhaug er eneste som umiddelbart uttrykker ønske om å bidra sammen med Kjetil Berge. Det blir også kommentert fra salen at vi bør forsøke å nå dem fra breddeklubbfeltet.

Godkjent at dette bør tilstrebes og forsøkes rekruttere medlemmer til.

 

Sak 6. Handlingsplan

Her ble handlingsplan for 2017 opplest.

Kommentert fra salen:

1) At vi bør ha et eget mål for å trekke flere av egne supportere til Fortet.

Dette skal tillføyes til øvrige mål og dermed godkjent.

Evt og åpen diskusjon (i påvente av valget) :

1) Blir en dialog og ønske om å få til ny samarbeidbortetur med Skien Kommune. Svar: Styret jobber med dette.

2) Foreslått å ha en introduksjonstur og tilby en tur hvor folk ikke må betale medlemskap.

Svar: Reisegruppa tar med forslaget og skal se på økonomien og muligheter etter avtale med nytt reiseselskap.

3) Foreslått å lage en pakke på borteturer som også inkl inngangsbilletter til stadion. 

Svar: Avvist, da detter er gjort før og gir mye ekstraarbeid for reiseanvarlige og potensielle merutgifter.

4) Ble også spørsmål om hvem som blir nytt reiseselskap.

Svar: Reiseansvarlig henter inn prisforslag og jobber med å finne beste alternativ


Sak 7. Valg

De avtroppende styremedlemmene ble takket for innsatsen i Oddrane og fikk utdelt gave før valget av nye ble avholdt.  

Jon Endre Klevar fra valgkomiteen, leste opp kandidatene i innstillingen.  

Styret:

Leder: Hans Rune Aadalen                         (ikke til valg)

Nestleder: Petter Jansen  (ikke til valg)

Sekretær: Kjetil Berge (ikke til valg)

Styremedlem: Alexander Almvik (ikke til valg)

Styremedlem: Aslaug Marie Klevar (ikke til valg)

Styremedlem: Noomi Smith              (ikke til valg)

Styremedlem: Vetle Bergene Johansen (ikke til valg)

Vara 1: Gry Eriksen (innstilt og valgt)

Vara 2: Jan Roger Berntsen (innstilt og valgt)

Vara 3: Kjell Anders Neverdalen (innstilt og valgt)

 

Innstillingen til nytt styre i Oddrane Supporterklubb: enstemmig vedtatt

Kommentar fra salen:

1) ..om at vi bør ha i bakhodet at kontinuiteten i styret ivaretas, mtp at neste år er det mange som er til valg

Ønske fra valgkomiteen om at det spilles inn nye personer til neste års valgkomité.