ÅRSMØTEREFERAT 2015

ÅRSMØTE 2015

Oddrane Supporterklubb

Mandag 09.02.15 kl 19.00

Fort Falkum

Tilstede 43stk.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Det ble stilt spørsmål om ikke sakslisten skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet ble avholdt. Dette tas videre til det tiltredende styret, for videre behandling.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Styrets forslag: godkjent

Ordstyrer: Atle Johnsen

Referent: Sigrid Vintertun Sørensen

Protokollvitner: Hanne Werge og Trond Emil Langseth

Tellekorps: Jan Helge Edvardsen, Sander Bergene Johansen og Runar Abrahamsen

Sak 3. Styrets beretning 2014

Atle gikk igjennom vedleggene i beretningen og Tommy leste opp beretningen til medlemmene. Ingen kommentar til beretningen.

Vedlegg 1. Fort Falkum

Vedlegg 2. Tifo

Vedlegg 3. Borteturer

Vedlegg 4. Tekst prisutdeling

Sak 4. Regnskap 2014

Godkjent.

Side 1 i regnskapet var falt ut av årsmøtepapirene og eget ark var vedlagt regnskapet. I regnskapet ble kun hovedtallene i regnskapet lest opp, og Tommy forklarte medlemmene at minus foran tallene er pluss i regnskapet.

Sak 5. Innkomne forslag

Her ble alle sakene opplest før man gikk igjennom hvert enkelt forslag.

 1. Medlemskap i NSA(NorskSupporterAllianse): Enstemmig vedtatt
 2. Kontrollkomite i Oddrane Supporterklubb: Enstemmig vedtatt.
 3. Integrering av undergruppe i Oddrane Supporterklubb: Enstemmig vedtatt
 4. Styringsgruppe i Styret, Oddrane Supporterklubb: Enstemmig vedtatt
 5. Tekstforandring i vedtektene: Enstemmig vedtatt.

Det nye styret fikk mandat av årsmøtet til å legge inn tekst til vedtatte vedtak inn i vedtektene: sak 1, 2, 3 og 4. Gjennomgang av tekst blir tatt opp som eget tema på medlemsmøte, men med godkjenning av ny tekst fra årsmøtet 2015.

 1. Arrangering av kamp mot ODD: Innstillingen er at dette ikke er en årsmøtesak

Dette er noe som både ODD og Oddrane ønsker å få til. Begrunnelse for at det ikke ble avholdt kamp mellom Oddrane og ODD i 2014, var oppkjøring mot Cupfinalen 2014 og det var ikke tid til å gjennomføre kampen. Det er ikke mulig å få spilt denne kampen før sesongstart.

 1. Flytting av Supporter feltet:

Innstillingen fra det forrige Styret var å gå inn for å flytte supporterne til Raulandstribunen (bytter navn til Dominotribunen). Det er tatt opp med ODD tidligere også, men har stoppet opp pga. kostnadene for å få dette til. Oddrane blir ikke flyttet i 2015 og vil ha sitt supporter felt på HRL. ODDs planer angående Raulandstribunen, vil ødelegge for Oddranes bytte av supporter felt. Om det er en mulighet for å flytte feltet i 2016, så ønsker ikke Oddrane å sette i gang en stor prosess, før det er klarsignal fra ODD om at bytte av supporter feltet er reelt.

 1. Utestengelse fra verv i Oddrane:
 2. Enstemmig vedtatt at det tiltredene styret får mandat til å undersøke saken juridisk, med de kostnadene dette vil medføre.

Her forstår man intensjonen med forslaget, men juridisk sett så må slike forhold bli anmeldt for å kunne gjøre noe med hendelsen. Enighet om at personer som har blitt sett eller blir tatt for stjeling, ikke skal håndtere penger. Kameraovervåkning må også undersøkes juridisk. Forslaget er bra, men vi kan ikke gå ut over norske lover og lage egne «svartelister»

Sak 6. Handlingsplan

Her ble kun handlingsplan for 2015 opplest. Godkjent

Sak 7. Budsjett

Kun hovedtallene for 2014/15 ble gjennomgått. Feilen i diverse driftskostnader, blir rettet opp. Godkjent.

Sak 8. Valg

De avtredende styremedlemmene ble takket for innsatsen i Oddrane og fikk utdelt gave før valget ble avholdt. 3 personer søkte permisjon fra årsmøtet, dette ble innvilget og årsmøtet godkjente at de stod på valg selv om de ikke var tilstede. Før valget ble alle gjort oppmerksom på at Finn Kløvfjeld er innstilt for 1 år. Dette gjøres for å få sammensetningen til å gå opp i 2016/17. Tommy opplyste alle om at det må komme benkeforslag fra årsmøtets medlemmer, for at det skal bli endringer til valgkomiteens innstilling. Det vil da bli avgjort med valg.

Leder i valgkomiteen, Erik Hobæk leste opp kandidatene i innstillingen.

Styret:

Leder: Tommy Hagen, 1 år (ikke til valg)

Nestleder: Dag Harald Johansen 2 år (til valg)

Sekretær: Sigrid Vintertun Sørensen 1 år (ikke til valg)

Kasserer: Veronika Svendsen 2 år (til valg)

Styremedlemmer:

Daniel Rustbakken 1 år (ikke til valg)

Lise Edvardsen 2 år (til valg)

Finn Kløvfjeld 1 år (til valg)

Knut Agnar Bøstein 2 år (til valg)

Vara:

 1. Roger Hoksrød 1 år(til valg)
 2. Petter Jansen 1 år(til valg)
 3. Jon Endre Klevar 1 år(til valg)

Kontrollkomite:

Ragnhild Solberg 1 år(til valg)

Anne Lise Elvik 1 år(til valg)

Grethe Lind 1 år(til valg)

Valgkomite:

 1. Erik Hobæk 2 år(til valg)
 2. Alexander Almvik 2 år(til valg)
 3. Rune Aadalen 2 år(til valg)

Valg av nytt styre i Oddrane Supporterklubb: enstemmig vedtatt

Protokollvitner:

____________________________ ______________________________

Hanne Werge                                       Trond Emil Langseth