ÅRSMØTEREFERAT 2014

Årsmøte i Oddrane Supporterklubb 11/02-14.

Tilstede: 37 stemmeberettigede.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps.

Ordstyrer: Bent Ole Kalshussæter.

Referent: Malin Holte Apalnes.

Protokollvitner: Silje Moen og Hanne Werge.

Tellekorps: Stian Thorstensen, Egil Holte og Jan Helge Edvardsen.

Sak 3: Styrets beretning for 2013.

Sak 4: Regnskap 2013.

Sak 5: Innkomne forslag.

Sak 6: Handlingsplan for 2014.

Sak 7: Budsjett forslag 2014.

Sak 8: Valg av nytt styre og valgkomité.