ÅRSMØTEREFERAT 2013

Årsmøte i Oddrane supporterklubb 12/2-2013

 Tilstede: 51 stemmeberettigede.

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling er godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

Bent Ole Kaldhussæter velges som ordstyrer.

Kristin Fjeldkåsa velges til referent.

Atle Johnsen og Sigrid V. Sørensen velges som protokollvitner.

Lise Edvardsen, Hanne Håkonsen og Runar Abrahamsen velges som tellekorps.

Sak 3: Styrets beretning for 2013.

Her blir det stilt spørsmål om talsmann har styrets tillitt etter et par episoder i fjor. Svaret er at styret satt på flere opplysninger enn andre, men det burde vært håndtert på en bedre måte. Alt som skal ut i media i 2013 skal kvalitetssikres.

Medlemsbladet ble godt mottatt og vi er i gang med å lage årets utgave.

Vandrepokalen som gis til Årets spiller, skal oppbevares på Fort Falkum heretter.

Sak 4: Regnskap 2011.

Regnskapet ble kommentert med at medlemmene lurte på hva som gikk under div punkt. Dette er ikke veldig ønskelig, og vi vil til neste år forsøke å få bedre spesifikasjoner på postene.

Vi har ikke et eget budsjett for Fort Falkum. Vi kommer tilbake til dette da det skal dannes en egen pubgruppe, og de skal være med på utarbeidelse av dette.

Ble stilt spørsmål om styret kan redegjøre for budsjettsprekk på 100 000,-. Når regnskapet er 100 % ferdig vil dette bli lagt ut på Oddrane.no. Styret fikk tall fra regnskapsfører dagen før årsmøte, og vi håper årsmøte har tillitt til at vi legger ut riktig informasjon der.

Ble stilt spørsmål om supportenes spiller kommer fra grasrotandelen. Det er gjort vedtak på tidligere årsmøter på at grasrotandelspenger skal brukes til dette.

Sak 5: Innkomne forslag.

  1. Informasjon fra styret vedr bytte av bank.
  2. Reduksjon av styret. Enstemmig vedtatt.
  3. Øking av kontingent for 2014. Enstemmig vedtatt å øke kontingent.
  4. NSA. Enstemmig vedtatt at vi melder oss ut.
  5. Odd Grenland har byttet navn til Odd. Godkjent.
  6. Omvendt julenisse. Årsmøtet har ingen innvendinger mot at vi fortsetter med dette.
  7. Forenklede referat legges ut på hjemmesiden.
  8. Lyd på Oddrane feltet. Når styret har fått inn priser på dette, sender vi ut innkallelse til medlemsmøte via Facebook og hjemmesiden.
  9. Anke på utestengelse av Sander Johansen. Enstemmig vedtatt å opprettholde utestengelse.

 

Sak 6: Handlingsplan for 2013.

Det ble gått igjennom handlingsplanen for 2013. Det kom ønske om 2 sesongblad i året. Dette er vanskelig å gjennomføre.

Det blir kommentert at det har vært veldig mye negativt i 2012, og vi blir latterliggjort av andre klubber. Vi skal ha takhøyde, men ikke angripe hverandre eller klubben på for eksempel Facebook og hjemmesiden. Vi vurderer å starte en juniorgruppe for de under 18 år.

Ellers ingen innvendinger mot handlingsplanen.

Tifovirksomheten skal satses på i år.

Bedre samarbeidet med Odd i år, Tommy skal ha møter med Ole Larsen hver 14 dag.

Sak 7: Budsjett 2012.

Forslaget til budsjett for 2013 ble det noen få spørsmål på, men styret fikk fullmakt til å gå for det forslaget som er lagt frem.

 Sak 8: Valg av nytt styre og valgkomite.

Styret som ble valgt for 2013:

Leder: Tommy Hagen

Nestleder: Roger Sørensen

Sekretær: Kristin Fjeldkåsa

Kasserer: Trond Emil Langseth

Turansvarlig: Emil Sølyst

Reiser: Thor Johan Andersen

Styremedlem: Jan Ingvar Andersson

Styremedlem: Malin A. Holte

Vara 1: Egil Holte

Vara2: Finn Kløvfjeld

Vara 3: Daniel Rustbakken

 Valg komite:

Leder: Bent Ole Kaldhussæter

Medlem: Runar Abrahamsen

Medlem: Ann Iren Johansen

 Referent: Kristin Fjeldkåsa