ÅRSMØTEREFERAT 2012

Årsmøte i Oddrane supporterklubb 8/2-2012

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling er godkjent.

Kommer en merknad om at innkallingen er mangelfull, da det mangler at innkomne forslag skal være styret i hende en uke før årsmøte.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

Atle Johnsen velges som ordstyrer.

Marianne Kristiansen velges til referent.

Wenche Hildebrandt og Linda Tveitan velges som protokollvitner.

 

Sak 3: Styrets beretning for 2011.

Her kommenteres Oddranes plassering på tribunen. Lokaler er så å si sikkert i boks per dags dato. Siste møte med Skien kommune sier at den gamle kontrakten gjelder, og kommunen vil gjøre alt de kan for at den 5 års kontrakten vi har opprettholdes.

Kommentar fra medlemmer angående Oddrane.no hvor det er lite oppdateringer som er aktuelle. Styret sier at det slites med driften av selve siden. Det er svært krevende å drifte siden for fullt på egenhånd, og andre aktører er for dyrbare med dagens økonomi.

Det kommenteres at medlemskontingentene ikke har kommet ut til alle medlemmer. Der har styret vært i kontakt med Posten Norge som sier at de regner med at ca. 300 giroer er blitt borte der. Det vil bli tatt kontakt med Odd Grenland med tanke på å få til ett samarbeid der.

Fort Falkum har litt nedgang i antall besøkende og dermed også i omsetningen for 2011. Grunnen til dette kan vi bare spekulere i, men den variable sesongen på fotballbanen kan være noe av skylden. Markedsføringen må også bli bedre slik at informasjon om Fortet når alle i Oddrane, slik at våre egne supportere kommer før kamp. Det er også ønskelig med mer informasjon til bortesupporterene i året som kommer.

Fort Falkum går dårlig og per i dag skylder de Oddrane kr 317 731,-.

 

Sak 4: Regnskap 2011.

Regnskapet ble kommentert med at medlemmene lurte på hva som gikk under punkt 6500. Styret forklarte at den utgiften var i forbindelse med Frame som ble arrangert i 2011.

Det ble også stilt spørsmål hva motordrevet kjøretøy var, og det må styre komme tilbake til. Dette må undersøkes med revisor.

 

 

Sak 5: Innkomne forslag.

Innkommet forslag fra styret om å øke manntallet i styre fra 8 til 10 styremedlemmer, vedtas enstemmig

 

Sak 6: Handlingsplan for 2012.

Det ble gått igjennom handlingsplanen for 2011. Det ble kommentert at det ikke var noen økning i antall reisende på borteturene.

Tifovirksomheten var som tidligere.

Ingen flere engasjerte supportere, men noe økt aktivitet i forbindelse med dugnadsjobb. Det kommenteres at det har vært mindre synging på tribunen.

Bedre samarbeidet med Odd Grenland har vært både og.

 

Sak 7: Budsjett 2012.

Forslaget til budsjett for 2012 ble det noen få spørsmål på, men styret fikk fullmakt til å gå for det forslaget som er lagt frem.

 

Sak 8: Valg av nytt styre og valgkomite.

Styret som ble valgt for 2012:

Leder: Tommy Hagen

Nestleder: Lise Edvardsen

Sekretær: Kristin Fjeldkåsa

Kasserer: Marianne Kristiansen

Turansvarlig: Emil Sølyst

Pubansvarlig: Jan Ingvar Andersson

Reiser: Thor Johan Andersen

Tifo ansvarlig: Vetle Johansen

Markedsføring: Trond Emil Langseth

Pub: Egil Holte

Vara 1/Pub: Runar Abrahamsen

Vara2/IT ansvarlig: Vidar Jensen

Vara 3/Tifo: Jon Inge Kleven

 

Valg komite:

Leder: Atle Johnsen

Medlem: Bent Ole Kaldhussæter

Medlem: Roger Sørensen

 

 

Referent: Marianne Kristiansen

 

 

Protokollvitne                                                                                                 Protokollvitne

Linda Bolsøy Tveitan                                                                                    Wenche Merethe Hildebrandt