ÅRSMØTEREFERAT 2008

Referat fra årsmøtet

Av Styret
Årsmøte Oddrane Supporterklubb 27.02.2008

 

Tilstede 31 stk

1.Innkalling og saksliste. Godkjent med kommentar om at det burde vært lagt ut på nettsidene tidligere.

2.Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.
Ordstyrer: Bent Ole Kaldhussæter
Referent: Ragnhild Solberg
Protokollvitner: Tor-Ivar Kaldhussæter og Kim Bøhm.

3.Styrets beretning. Ble lest opp av Bent Ole Kaldhussæter og godkjent uten kommentar.

4.Regnskap.
Det er enighet om at klubben er ryddig og godt drevet. Siden klessalget nå er avviklet slettes kleskontoen og slåes sammen med brukskonto. Det ble ytret ønske om kommentarer til regnskapet i årsberetningen, noe også revisor hadde bemerket. Godkjent.

5.Innkomne forslag.
•Forsanger Rune Eikeland får gratis sesongkort med den betingelse at han må levere fra seg kortet på de kampene han ikke kommer. Forslaget ble godkjent.
•Vi bør ha en driftsansvarlig for nettsiden vår. Godkjent og styret pålegges å gjøre noe med dette.
•Forslag om å dekke reiseutgifter til bortekamper for fotograf Geir Langeland som tar bilder og skriver referat på nettsiden. Det var enighet om at dette var et godt forslag. Bør også spørre om han kan bidra med å drifte nettsiden. Forslaget ble godkjent
•Styret ber om fullmakt til å skaffe lokaler på stadion. Godkjent.
•Jobbe for å få laget et storseil på HRL tribunen. Godkjent
•Forslag fra Kim Bøhm som mener at det bør gis styrehonorar, evt. å få dekket sesongkort og medlemskontingent. Det ble etter noe diskusjon enighet om å avsette kr 10.500,- som skal fordeles på styremedlemmene.
•Forslag om at man skal få dekket utgifter hvis vi kommer til cup-finale eller andre situasjoner som krever mye jobb. Det kommer da også inn mye penger som kan være med og dekke disse utgiftene. Godkjent mot at det legges ved bilag som dokumenterer utgifter og eventuelt tap av lønn. Dette bør settes inn i reglementet. Det samme gjelder forrige punkt om styrehonorar.

6.Handlingsplan. I tillegg til det som står i årsberetningen er målsetningen å få utgitt 4 medlemsblad i året. Tor lover å være med å skrive og Kim Bøhm fortsetter som i 2007. Godkjent.

7.Budsjett 2008. Det er avtale med Odd Grenland om dugnad i butikken. Dette er en skriftlig avtale hvor vi får kr 20.000,- ved sesongstart og kr 20.000,- ved sesongslutt. Styrehonorar må legges til i budsjettet. Det må også reiseutgifter til journalisten. Godkjent.

8.Valg av nytt styre. Valgkomiteens forslag ble godkjent
Leder: Atle Johnsen
Nestleder Marianne Andersen Krogsund
Kasserer: Anne-Lise Elvik
Sekretær: Ragnhild Solberg
Styremedlem: Lise Edvardsen
Styremedlem: Martin Granmo
Vara: Maria Hella
Vara: Kari Mette Glenna
Revisor: Tor-Ivar kaldhussæter
Sikkerhetsansvarlig: Jan Helge Edvardsen og Stian Thorstensen

Det ble enighet om at leder og nestleder ikke skal gå av samtidig og nestleder velges derfor for ett år denne gangen.

Valgkomite: Bent Ole Kaldhussæter og Stian Thorstensen.

9.Diverse.
•Plasserning på tribunen.. Det er en del missnøye med den nye plasseringen. Men på den nye plassen er det plass til å utvide vårt område, og det er en langsiktig plan om å gjøre hele HRL tribunen til supporterfelt. Vi håper at alle blir fornøyd når vi får prøvd den nye plassen som gir bra oversikt ifølge dem som har sjekket.
•Borteturer. Vi kommer ikke til å selge øl på bussene i 2008. Det blir fortsatt delt opp i festbuss, familiebuss og evt. ungdomsbuss hvis det er nok reisende. Det er enighet om at dette er positivt.
•Vi har fått en gave på kr 3700,- av Emil, som overlater til styret å bruke pengene på best mulig måte.

De som ikke var på årsmøtet og ønsker å få tilsendt årsberetningen kan ta kontakt pr. mail: rm-solb@online.no eller pr tlf. 48066255.